top of page

Popisi ob koncu leta

Popisi in zaključni obračun

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) v četrti točki 54. člena določa »Najmanj enkrat letno je treba preveriti, ali se stanje posameznih aktivnih in pasivnih postavk v poslovnih knjigah ujema z dejanskim stanjem.« To pomeni, da morajo družbe in podjetniki (zasebniki) vsaj enkrat letno opraviti popise (inventuro) vseh postavk v bilanci stanja in jih preveriti z dejanskim stanjem. Isti zakon določa tudi, da morajo biti letna poročila izpolnjena jasno in pregledno. Izkazovati morajo resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti družbe, njenega finančnega položaja ter poslovnega izida, kar pomeni, da se morajo odstopanja med knjigovodskim (knjižnim) stanjem in dejanskim popisom, ustrezno uskladiti.


Skladno z določili ZGD-1 ste dolžni najmanj enkrat letno, priporočeno čim bližje koncu leta, opraviti naslednje aktivnosti:


- Popis opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev in v njih opredeliti primanjkljaje, uničenja, prodaje, viške… torej vse razlike med dejanskim in knjigovodskim stanjem,


- popis dejanskega stanja zalog blaga, materiala, polizdelkov, izdelkov, nedokončane proizvodnje, ki naj bo podpisan. Popis naj vsebuje najmanj (zaporedna številka, opis izdelka, blaga, materiala, merska enota, količina, nabavna (stroškovna) cena brez DDV, nabavna (stroškovna) vrednost brez DDV, datum podpisa, žig in podpis)


- popis dejanskega stanja zalog blaga na komisijski prodaji (veljajo ista pravila, kot za prejšnjo alinejo),


- popis gotovine v blagajni


- popis terjatev in obveznosti  To pomeni, odstopanja zaradi prejetih ali danih plačil v gotovini, vključitve terjatev v likvidacijske postopke, druga odstopanja. Glede te postavke uskladitve  se individualno dogovorite z računovodjo.


- popis finančnih naložb ( naložbe podjetja ali samostojnega podjetnika v deleže drugih podjetij, v vrednostne papirje, v zlato, srebro, umetniške slike....)


Poleg popisov pa bi želeli, da nam posredujete še informacije o morebitnih relacijah s povezanimi osebami po davčnih zakonih. To pomeni, v kolikor imate vi, vaši družinski člani ali vaše podjetje več kot 25 % udeležbo v lastništvu, upravljanju ali nadzoru v drugem podjetju ali samostojnem podjetniku doma ali v tujini, potem ste primorani izvesti določene aktivnosti v davčnih obračunih.

bottom of page