top of page

Zvišanje trošarin za tobačne izdelke

Trgovci in osebe, ki bodo imeli na dan 31.10.2021 na zalogi cigarete oziroma drobno rezani tobak, imajo obveznost obračunati razliko trošarine na drobno. 

Zvišanje trošarine za tobačne izdelke

Dne 24. 9. 2021 je izšla Uredba o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke (Uradni list RS, št. 153/21;v nadaljevanju uredba), ki določa znesek trošarine za tobačne izdelke iz sedmega odstavka 86. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, 47/16 in 92/21; v nadaljevanju ZTro-1) ter znesek specifične in stopnjo proporcionalne trošarine za cigarete, izračunane na podlagi tehtane povprečne drobnoprodajne cene cigaret, tako da od 1. novembra 2021 dalje znaša za:

· cigarete:

− proporcionalna trošarina 22,770 % od drobnoprodajne cene zavojčka cigaret,

− specifična trošarina za 1000 kosov cigaret 78,947 evrov. V primeru, da je drobnoprodajna cena (v nadaljevanju DPC) zavojčka dvajsetih cigaret nižja od 3,87 evrov, se ne glede na prej navedeno, plačuje trošarina v višini 123,00 evrov za 1000 kosov cigaret;

· drobno rezani tobak: 37% od drobnoprodajne cene in 48 evrov za en kilogram, vendar najmanj 105 evrov za en kilogram;

· cigare in cigarilose: 6,3 % od drobnoprodajne cene, vendar najmanj 48 evrov za 1000 kosov;

· drug tobak za kajenje: 48 evrov za en kilogram;

· tobak za segrevanje: 105 evrov za en kilogram tobaka v polnilu;

· elektronske cigarete: 0,18 evra za en mililiter tekočine, ki vsebuje nikotin, in 0,08 evra za en mililiter tekočine, ki ne vsebuje nikotina.


DPC za posamezno vrsto tobačnih izdelkov, ki jo določi proizvajalec oziroma imetnik trošarinskega skladišča oziroma pooblaščeni ali začasno pooblaščeni prejemnik oziroma uvoznik, velja za celotno območje RS, razen za prodajo v davka prostih prodajalnah pri letih ali plovbi v tretjo državo.


1. Nastanek obveznosti za obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete

Za trgovca oziroma osebo, ki ima drobno rezani tobak oziroma cigarete, za katere se spremeni trošarina oziroma drobnoprodajna cena, na zalogi izven trošarinskega skladišča nastane na podlagi devetega odstavka 8. člena ZTro-1obveznost za obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete, ki so na zalogi izven trošarinskega skladišča na dan, ko se zanje zviša trošarina ali drobnoprodajna cena.


2. Osebe, ki morajo opraviti popis zalog drobno rezanega tobaka in cigaret plačati razliko trošarine, so:

· proizvajalci in uvozniki, ki imajo drobno rezani tobak in cigarete na zalogi izven trošarinskega skladišča,

· trgovci in gostinci, ki imajo na zalogi drobno rezani tobak in cigarete.


3. Obveznosti iz uredbe in iz devetega odstavka 8. člena ZTro-1

Osebe, ki imajo izven trošarinskih skladišč na zalogi drobno rezani tobak in cigarete:

· 31. oktobra 2021 evidentirajo količino drobno rezanega tobaka in cigaret, ki jih imajo na zalogi ter obračunajo razliko trošarine med zneskom že plačane trošarine in zneskom trošarine, določene s to uredbo, in sicer ločeno po vrstah drobno rezanega tobaka oziroma cigaret. Podatki o zalogi drobno rezanega tobaka oziroma cigaret se predložijo na obrazcu »Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete« (TRO-RAZ), ki je objavljen na spletni strani Finančne uprave RS, krajevno pristojnemu finančnemu uradu najkasneje do 15. novembra 2021;

· plačati razliko trošarine po predloženem obračunu najkasneje do 30. decembra 2021. Plačilo se izvrši v  dobro podračuna št. SI5601100-8881000030 – prehodni davčni podračun (PDP) države. Poleg številke vplačilnega računa se na plačilnem nalogu obvezno navede tudi številko sklica, ki je določena z modelom 19 v obliki: oznaka modela 19, sklic (davčna številka plačnika-29009).

Trošarina se plača, če je znesek trošarine iz obračuna višji od 10 evrov. V tem primeru se na obrazcu »Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete« navede, da je znesek trošarine enak ali nižji od 10 evrov.Obrazci

V zvezi z izpolnjevanjem podatkov v Pripomočku za obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete, z dne 31. 10. 2021 (v nadaljevanju Pripomoček), želimo posebej opozoriti, da so nekateri izdelki v Pripomočku navedeni dvakrat (cigareti znamke Lucky Strike, Pall Mall Blue, Rothmans, Vogue in drobno rezani tobak znamke Samson), saj so prijavljeni pri dveh distributerjih. Ker je cena enaka, je pri izpolnjevanju Pripomočka vseeno, katero vrstico pri omenjenih izdelkih izberete in izpolnete.Po izpolnitvi navedenega Pripomočka TRO-RAZ, se le-tega predloži FURS po elektronski poti preko informacijskega sistema E-TROD. Dostop do IS E-TROD je urejen preko portala e-Davki.
Za pomoč pri predložitvi Pripomočka TRO-RAZ preko informacijskega sistema E-TROD prilagamo navodila, ki se nahajajo v prilogi tega obvestila, ter so na voljo tudi v okviru komponente »Obvestila” v informacijskem sistemu E-TROD.

bottom of page