top of page
  • clemente-rogelja

Covid ukrepi in izpolnjevanje davčnih obračunov

Finančna uprava objavlja sveža pojasnila glede oddaje davčnih obračunov, z upoštevanjem vseh COVID ukrepov.


Davčni obračun dohodnine od dohodka iz dejavnosti - DohDej


Mesečni temeljni dohodek in delno povračilo izgubljenega dohodka zaradi karantene in varstva otrok

Oba ukrepa se izvzameta iz davčnega obračuna, saj sta oproščena vseh davkov in prispevkov. Slednje pomeni, da jih v točki 2.8 obračuna DohDej izvzamemo, seveda ob pogoju, da smo jih tudi vključevali med prihodke.


Oproščeni prispevki za socialno varnost in delno povračilo nekritih fiksnih stroškov

Oba ukrepa se iz davčnega obračuna ne izvzemata. V primeru ugotavljanja davčne osnove po dejanskih prihodkov in odhodkov, je učinek obeh ukrepov na davčno osnovo enak nič. V primeru ugotavljanja davčne osnove po dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih, pa je učinek ukrepov na davčno osnovo enak 20 % višine sofinanciranja.


Povračilo nadomestila plač za čakanje na delo, subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, subvencioniranje prispevkov za socialno varnost za zaposlene, ki delajo in krizni dodatek

Vsi ti prihodki se ne izvzemajo iz davčnega obračuna. Učinek na davčno osnovo je v dejanski razliki med stroški dela in višino zneska za sofinanciranje. Za ukrepe v spomladanskem prvem valu epidemije je ta učinek enak 0, v drugem, jesenskem valu pa je učinek negativen, saj je bila višina sofinanciranja nižja od celotnih stroškov plač delavcev.

Pri kriznem dodatku je učinek na davčno osnovo enak 0.


Davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb DDPO


Subvencioniranje prispevkov za socialno varnost za zaposlene, ki delajo, delno povračilo nekritih fiksnih stroškov, povračilo nadomestil plače za čakanje na delo, subvencioniranje skrajšanega delovnega časa in krizni dodatek

Vsi ti ukrepi niso oproščeni plačila davkov. Učinki na davčno osnovo so različni v odvisnosti od posameznega ukrepa.

Čakanje na delo v prvem spomladanskem delu nima vpliva na povečanje davčne osnove, saj je razlika med prejetimi sredstvi in stroški plač enak 0. Čakanje na delo v drugem valu pa vpliva na zmanjšanje davčne osnove, saj so bili stroški dela višji od sofinanciranja.


Povračilo nekritih fiksnih stroškov nima učinka na povečanje davčne osnove, saj krije do maksimalno 90 % neto izgube v zadnjih treh mesecih leta 2020.

Krizni dodatek prav tako nima učinka na povečanje davčne osnove, saj je razlika med prejetimi sredstvi in stroški plač enaka 0.


Akontacije DDPO in DOHDEJ za april in maj 2020


Obroka, ki sta bila po PKP3 oproščena plačila, tudi v davčnih evidencah nista obračunana. V obeh davčnih obračunih tako vpisujemo, v zap. št. 25 in 22 le 10 obrokov akontacij DDPO in DOHDEJ, ne glede na to koliko smo jih dejansko plačali.


66 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page