top of page
  • clemente-rogelja

Do 5000 € nepovratnih sredstev za statusna preoblikovanja
Davčno ugodna možnost preoblikovanja vašega poslovanja iz ene pravno organizacijske oblike v drugo. Ko podjetnik ali podjetje razmišlja o tej možnosti, ima predvsem v mislih optimiziranje poslovanja, večjo prepoznavnost na trgu doma in na tujem.... Kaj hitro se sooči z administrativno, pravno in računovodsko zahtevnostjo tega projekta. Tokrat Slovenski podjetniški sklad ponuja nepovratna sredstva do maksimalne višine 5000 €.


Zakaj pa ne!


Namen vavčerja je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) k statusnemu preoblikovanju:

  • samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo

  • delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali

  • zadruge v gospodarsko družbo ali obratno z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje

Upravičeni stroški: od 1.1.2021 in trajajo do 30.9.2023

  • stroški zunanjega izvajalca za svetovanje glede statusnega preoblikovanja podjetij, notarski stroški in stroški revizijske družbe ali samostojnega revizorja, ki ima po zakonu, ki ureja revidiranje, dovoljenje za opravljanje revidiranja

Najmanjša spodbuda: 1.000,00 EUR

Največja spodbuda: 5.000,00 EUR

Največja stopnja financiranja: 60 %

Višina vseh sredstev v obdobju 2021-2023: 200.000,00 EUR


Posebni pogoji:

  • v vlogi je potrebno navesti zunanjega izvajalca, v kolikor se MSP zanj odloči

  • pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni

  • Statusno preoblikovanje (vpis spremembe v sodni register) ne sme biti izvedeno pred 1.1.2021

  • prijavitelj lahko po tem javnem pozivu pridobi sredstva samo enkrat v celotnem obdobju (do leta 2023)

36 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page