top of page
  • clemente-rogelja

Do 9.999 EUR za turizem - Javni poziv

Updated: Dec 1, 2020

Javna agencija RS Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije in tujih investicij in tehnologije je objavila Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19.


Upravičenci so MIKRO, MALA in SREDNJE VELIKA podjetja, ki so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge s področja gostinstva in turizma, ki so imeli na dan 31.12.2019, kot glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih SKD dejavnosti in bili registrirani na dveh programskih območjih kohezijske regije Vzhodna Slovenija in kohezijske regije Zahodna Slovenija:


· Gostinske nastanitvene dejavnosti.

· Restavracije in gostilne.

· Dejavnosti potovalnih agencij.

· Dejavnost organizatorjev potovanj.

· Organiziranje razstav, sejmov, srečanj.

· Umetniško uprizarjanje.

· Spremljevalne dejavnosti za umetniško uprizarjanje.


Glavni pogoji:

· Prijavitelj je imel v letu 2019 v povprečju najmanj 4 zaposlene za upravičence iz prvih štirih dejavnosti prejšnjega odstavka, za ostali dve pa v povprečju najmanj 2 zaposlena.

· Prijavitelj bo imel v času pred izvedenim izplačilom najmanj 2 zaposlena za upravičence iz prvih štirih dejavnosti prejšnjega odstavka, za ostali dve pa najmanj enega zaposlenega.

· Prijavitelj je imel v letu 2019 najmanj 50.000 evrov skupne višine prihodkov iz dejavnosti.


Med zaposlene ne spadajo samozaposleni.


Najvišja vrednost pomoči, ki jo lahko prejme prejemnik pomoči je 9.999,00 eurov.


Način financiranja upravičenih stroškov:


Upravičeni stroški se sofinancirajo v obliki pavšalnega zneska, ki znaša 16,5 % od celotnih odhodkov, zmanjšanih za stroške dela v letu 2019, vendar največ 9.999,00 eurov. Agencija bo podatke o zaposlenih in višinah odhodkov in stroškov dela pridobil iz javno objavljenih letnih poročil za leto 2019.


Upravičenec mora imeti na dan vloge poravnane vse obvezne dajatve iz finančnih obveznosti ter predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge ( v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge). Prav tako ne sme biti insolventen. Poravnane mora imeti tudi vse zapadle finančne obveznosti do ministrstva, Slovenskega podjetniškega sklada in ostalih izvajalskih institucij ministrstva ( v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge.


Rok za prijavo je 26.11.2020 do 18.00 ure.


43 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page