top of page
  • clemente-rogelja

Gradbene storitve - kje plačam DDV?Zakon o DDV obravnava gradbene storitve v treh členih.


Osnovno pravilo pri obdavčevanju storitev izhaja iz 25.a člena ZDDV-1, ki pravi, da je kraj opravljanja storitve kraj, kjer ima prejemnik storitve svoj sedež ali prebivališče. Če pa je prejemnik storitve fizična oseba (oseba, ki ni davčni zavezanec), pa je kraj opravljanja storitev kraj, kjer ima izvajalec storitve svoj sedež ali prebivališče. V zvezi z nepremičninami ali gradbenimi deli pa osnovno pravilo dopolnjuje 27. člen istega zakona. Ta pravi, da se za kraj opravljanja storitve smatra kraj, kjer se nepremičnina nahaja.Prejemnik gradbene storitve je davčni zavezanec identificiran za DDV v Republiki Sloveniji


Za primere opravljene gradbene storitve prejemniku v Republiki Sloveniji, poleg upoštevanja 25.a in 27. člena, beremo tudi 76.a člen. Ta pravi, da je slovenski DDV dolžan plačati prejemnik storitve.


Ob tem veljajo naslednji pogoji: izvajalec in prejemnik storitve sta identificirana za DDV, storitev pa spada med gradbena dela. 127.b člen Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost napotuje na uporabo Standardne klasifikacije dejavnosti, ki pod šifro F opredeluje in razlaga, katere storitve spadajo med gradbena dela.


Kaj pa, ko se gradbena storitev opravi na nepremičnini v tujini?


Kadar se gradbena storitev izvede na nepremičnini uporabljamo osnovno pravilo v povezavi s 27. členom ZDDV-1. Slednje pomeni, da je kraj obdavčitve vedno tuja država. Izvajalec storitve se mora identificirati v tej državi, razen;


Kadar opravlja storitev davčni zavezanec ene države drugemu davčnemu zavezancu druge države članice EU, lahko uporabljata pravilo obrnjenega davčnega bremena, saj Direktiva o DDV v 194. in 199. členu to možnost daje državam članicam:


1. Kadar obdavčljivo dobavo blaga ali storitev opravlja davčni zavezanec, k nima sedeža v državi članici, v kateri je DDV dolgovan, lahko države članice določijo, da je oseba, ki je dolžna plačati DDV, oseba, kateri se opravi obdavčljiva dobava blaga ali storitev.


2. Države članice lahko določijo, da je oseba, ki je dolžna plačati DDV, davčni zavezanec, za katerega se opravi katerakoli od naslednjih storitev: gradbena dela, dobava nepremičnin, dobava rabljenega materiala......


Gre za določbo, ki je namenjena preprečevanju izogibanja plačilu DDV. Ta se v slovenski zakonodaji izraža v 76. a členu.


Kadar pa opravljamo storitev fizični osebi, nedavčnemu zavezancu ali davčnemu zavezancu v Republiki Sloveniji na nepremičnini v tujini, potem se mora izvajalec storitve identificirati za DDV v državi, kjer nepremičnina leži.


2,574 views0 comments

Comments


bottom of page