top of page
  • clemente-rogelja

Kako do ugodne zaposlitve!
Zavod RS za zaposlovanje objavlja javna povabila za subvencije za zaposlitev različnih skupin brezposelnih.

Delodajalci se lahko prijavite na javna povabila Zaposli.me, Trajno zaposlovanje mladih, Zelena delovna mesta, Spodbude za zaposlovanje v učnih delavnicah idr. V trajno zaposlovanje mladih se po novem spet lahko vključijo tudi brezposelni iz vzhodne Slovenije.


Zaposli.me 2020


Namen javnega povabila je spodbuditi zaposlovanje brezposelnih, ki so:

  • starejši od 50 let,

  • stari 30 let ali več, pri tem pa so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih, imajo končano največ osnovno šolo (ISCED 2), bodo po vključitvi v programe socialne aktivacije znova postali dejavni na trgu dela, so prejemniki denarne socialne pomoči, so postali brezposelni zaradi posledic epidemije ali pa od zaključka njihove zaposlitve v programu javnih del še ni minilo 12 mesecev.

Višina mesečne subvencije za zaposlitev je odvisna od števila kriterijev, ki so določeni v ciljni skupini brezposelnih in jih izpolnjuje kandidat za zaposlitev:

  • 416 EUR, če ustreza 1 kriteriju iz ciljne skupine,

  • 500 EUR, če ustreza 2 kriterijema,

  • 583 EUR, če ustreza 3 kriterijem,

  • 666 EUR, če ustreza 4 ali več kriterijem.

Kandidate zaposlite za polni delovni čas (40 ur na teden) za najmanj 12 mesecev.

Sorazmerno nižja mesečna subvencija se izplača za krajši tedenski delovni čas (vendar ne krajši od 20 ur na teden) – velja zgolj za zaposlitev invalidov, ki lahko opravljajo delo le krajši delovni čas, in dolgotrajno brezposelnih, ki so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih in se zaposlijo za krajši tedenski delovni čas od polnega.

Ponudbo za subvencionirano zaposlitev oddate elektronsko na ZRSZ Portalu za delodajalce, do porabe sredstev, najkasneje do 31. 3. 2021.


Spodbude za trajno zaposlovanje mladih 2020


V okviru tega javnega povabila lahko delodajalci pridobite subvencijo za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30 let in so prijavljeni v evidenci brezposelnih. Po novem vključujemo tudi mlade s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.

Mesečna subvencija znaša 208 EUR in se lahko izplačuje največ 24 mesecev.

Delovno razmerje sklenete za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

S krajšim tedenskim delovnim časom, vendar ne krajšim od 20 ur, lahko zaposlite invalide, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko delajo le krajši delovni čas.

Ponudbo za subvencionirano zaposlitev oddate elektronsko na ZRSZ Portalu za delodajalce, najdlje do 30. 6. 2021.


Zelena delovna mesta 2021


S tem javnim povabilom ZRSZ spodbuja zaposlovanje na zelenih delovnih mestih. Kot področja z največjim potencialom za takšno zaposlovanje ocenjujemo gozdno-lesno verigo, učinkovito rabo naravnih virov, proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, povečanje energetske učinkovitosti in trajnostni turizem.

Za zaposlitev osebe iz evidence brezposelnih na zelenem delovnem mestu prejmete mesečno subvencijo 340 EUR. Izplačuje se lahko največ 24 mesecev.

Delovno razmerje sklenete za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

S krajšim tedenskim delovnim časom, vendar ne krajšim od 20 ur, lahko zaposlite invalide, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko delajo le krajši delovni čas.

Ponudbo za subvencionirano zaposlitev oddate elektronsko na ZRSZ Portalu za delodajalce, najdlje do 30. 6. 2021.


Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice 2020


Za spodbude za zaposlitev lahko kandidirate tudi za udeležence praktičnega usposabljanja iz programa Učne delavnice.

Mesečna subvencija znaša 740 EUR in se izplača 6-krat za najmanj 6-mesečno zaposlitev osebe za polni delovni čas.

Kadar ohranite ali podaljšate delovno razmerje neprekinjeno še za nadaljnjih 6 mesecev, prejmete dodatnih 6 mesečnih subvencij v enakem znesku, skupaj torej 12 mesečnih subvencij po 740 EUR.

Ponudbo za subvencionirano zaposlitev oddate elektronsko na ZRSZ Portalu za delodajalce, najdlje do 31. 3. 2021.


Postopek pridobitve subvencije


Na javnem povabilu lahko kandidirate delodajalci, ki izpolnjujete vse pogoje za prijavo. Ponudbo za subvencionirano zaposlitev oddate elektronsko na ZRSZ Portalu za delodajalce.

Objava prostega delovnega mesta pri ZRZS ni več potrebna, saj delovno mesto opišete v ponudbi. Na podlagi tega ZRSZ napoti brezposelne iz ciljne skupine povabila glede na zahteve vašega delovnega mesta. Izmed napotenih brezposelnih izberete ustreznega kandidata.

Nato z ZRSZ sklenete pogodbo o subvencioniranju zaposlitve. Tudi izbrani kandidati (brezposelni) z nami podpišejo pogodbo o vključitvi v program (subvencionirano zaposlitev). Šele nato z izbranim kandidatom podpišete pogodbo o zaposlitvi in ga prijavite v obvezna socialna zavarovanja.

Izplačevanje subvencij poteka mesečno, za vsak polni koledarski mesec zaposlitve (po izplačani plači za ta mesec oziroma po oddanem obrazcu REK-1). Ni vam treba več predložiti zahtevkov za izplačilo subvencije v obliki eRačunov.


Povzeto po članku na spletni strani Združenje delodajalcev Slovenije.


23 views

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page