• clemente-rogelja

Kako izbrati najbolj optimalno rešitev za vaše podjetje v tem trenutku?

Updated: Dec 1, 2020
Nov Odlok o začasni prepovedi opravljanja in prodajanja storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki je bil objavljen v Uradnem listu 163/2020, še bolj zaostruje pogoje opravljanja gospodarske dejavnosti.


Kakšne ukrepe lahko koristi delodajalec ob nenehnem spreminjanju pogojev delovanja gospodarstva? Kaj izbrati ?


Za vas nekaj najbolj učinkovitih ukrepovKratkotrajna odsotnost


Delavec je lahko odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti z dela (bolniški list), ki ga izda osebni zdravnik, do tri zaporedne delovne dni v kosu – največ enkrat v posameznem koledarskem letu.

Delavec je o tem dolžan obvestiti delodajalca pisno ali elektronsko že prvi dan odsotnosti. V kolikor se pri delavcu bolezen po treh dneh nadaljuje, pravica do enkratne odsotnosti z dela ni izkoriščena.

Nadomestilo plače za primer tega ukrepa je 80 % plače delavca v preteklem mesecu za polni delovni čas in se refundira s strani sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja (ZZZS) na podlagi podane vloge s strani delodajalca.


Mesečni temeljni dohodek samozaposlenim, družbenikom in kmetom


Eden najpomembnejših ukrepov samostojnih podjetnikov je izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka (MTD).

V nadaljevanju navajamo osnovne informacije glede tega ukrepa. V kolikor smatrate, da izpolnjujete pogoje do MTD, vas prosimo, da nam to preko elektronske pošte sporočite.

Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka v višini 1.100 € mesečno za mesece oktober, november in december. Uveljavljajo ga samozaposleni, družbeniki ali delničarji gospodarske družbe, ustanovitelji zavoda ali zadruge, ki so poslovodne osebe (16. člen ZPIZ-2) ter kmetje.

Samozaposleni v kulturi, katerim so prispevki iz obveznega PIZ zavarovanja plačani iz proračuna prejmejo 700 € MTD. Kmetje, ki so oproščeni plačila prispevkov obveznega PIZ zavarovanja pa 940 € na mesec.

Vlogo se oddaja preko portala eDavki:

NF-COVID19 Izjava o izpolnjevanju pogojev zaradi uveljavljanja mesečnega temeljnega dohodka

Izjavo se vloži kadarkoli do 31. decembra 2020. Povračila se bodo vršila vsakega desetega v mesecu za pretekli mesec.

Pogoji:

· Na dan oddaje vloge mora imeti upravičenec poravnane vse zapadle obvezne dajatve, ki jih pobira davčni organ.


· Prihodki poslovanja so v letu 2020 nižji za najmanj 20 % v primerjavi s letom 2019. V kolikor upravičenec ni posloval celo leto 2019 ali 2020, se primerjajo povprečni mesečni  prihodki leta 2020 v primerjavi z letom 2019.  Če upravičenec ni posloval v letu 2019 se primerja povprečne mesečne prihodke za obdobje od 1. januar do 31. avgust 2020, s povprečnimi mesečnimi prihodki celega leta 2020.

MTD pripada upravičencu, ki je imel registrirano dejavnost najmanj 1. septembra 2020 in je bil na dan uveljavitve zakona (24.10.2020) prijavljen v obvezno PIZ zavarovanje.

MTD se sorazmerno zmanjša, če samozaposleni uveljavlja povračilo izgubljenega dohodka za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti in opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otrok.  MTD se povrne v sorazmernem delu tudi v primeru, če upravičenec ni vključen v obvezno PIZ zavarovanje za cel mesec ali za polni zavarovalni čas. Izjema so koristniki starševskega varstva, ki so hkrati do polnega zavarovalnega časa vključeni v zavarovanje kot samozaposleni, kmetje ali družbeniki.

Delno nadomestilo plače delavcem na začasnem čakanju na delo

Povračilo nadomestil plače delavcem na začasnem čakanju na delo je v višini 80 % (bruto I), vendar ne več kot znesek denarnega nadomestila za brezposelnost (892,50 €) in ne manj od minimalne plače v RS.  Odreditev je pisna.

Do ukrepa so upravičeni delodajalci, katerim so prihodki iz poslovanja v letu 2020 upadli za več kot 20 % glede na leto 2019. V kolikor niso poslovali celo leto 2019, se primerjajo povprečni mesečni prihodki leta 2019 z letom 2020. V kolikor niso poslovali v letu 2019, se primerjajo povprečni mesečni prihodki za obdobje 1. januar do 12. marec 2020, s povprečnimi mesečnimi prihodki leta 2020.

Upravičenost izpolni delodajalec z oddano vlogo na Zavod RS za zaposlovanje po istem postopku, kot je veljajo že do sedaj. Delavec se mora na zahtevo delodajalca vrniti na delo do sedem delovnih dni v tekočem mesecu. Delodajalec mora o tem predhodno obvestiti ZRSZ.  Na dan vloge mora imeti delodajalec poravnane vse  obvezne dajatve in oddane vse obračune davčnih odtegljajev za obdobje zadnjih pet let.

Delodajalec je dolžan vrniti prejeta sredstva iz tega ukrepa v kolikor:

  • začne postopek likvidacije v obdobju prejemanja sredstev ali po prenehanju prejemanja sredstev za čas enak času prejemanja sredstev,

  • odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga v obdobju prejemanja sredstev.

Za neplačevanje nadomestil čakanja na delo, odrejanja nadurnega dela in neobveščanja ZRSZ ob vrnitvi na delo, so predvidene globe.  Ukrep velja do 31.12.2020 z možnostjo podaljšanja največ za šest mesecev.


Povrnjen izgubljeni dohodek samozaposlenim, družbenikom in kmetom