top of page
  • clemente-rogelja

Kredit do 100.000 EUR brez obresti

Updated: May 7, 2021

Slovenski podjetniški sklad je razpisal produkt P7C 2021, kjer imajo samostojni podjetniki in podjetja možnost pridobiti brezobrestna posojila brez stroškov odobritve, le s stroški notarja za posojila nad 25.000 EUR.
Namen produkta je s svežim denarjem pomagati podjetjem in podjetnikom k omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19.


Pogoji:

  • Podjetja ali podjetniki morajo imeti na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas.

  • Boniteta na podlagi letnega poročila 2019 in 2020 naj bo vsaj SB8 (S-BON).

Upravičeni stroški:

  • naložbe v opredmetena osnovna sredstva - oprema,

  • naložbe v neopredmetena osnovna sredstva,

  • stroški materiala in trgovskega blaga,

  • stroški storitev,

  • stroški dela in

  • zaračunan pripadajoči DDV.

Maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR in lahko krije 100 % vrednost upravičenih stroškov podjetja.


Kredit se vrača v mesečnih obrokih od 12 do 84 mesecev z možnostjo moratorija od 1 do 24 mesecev, ki se šteje v odplačilno dobo kredita.


Za zavarovanje kredita je potrebnih zgolj pet bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice. Pri kreditih nad 25.000 EUR pa še sklenitev kreditne pogodbe v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa, ki ga krije kreditojemalec.


ROKI: 20.5.2021 in 10.6.2021


466 views0 comments

Comments


bottom of page