top of page
  • clemente-rogelja

PKP 7 - krizni dodatek

Updated: Jan 13, 2021Zaposlenim, ki delajo in katerih zadnja izplačana mesečna plača ni presegla dvakratnika minimalne plače, delodajalec izplača ob plači za december 2020 krizni dodatek v višini 200 EUR.


NOVO !!! Dne 8.1.2021 so bila objavljena: Pojasnila glede kriznega dodatka | GOV.SI


Izplačilo kriznega dodatka zadeva zasebnega delodajalca. Dvakratnik minimalne plače znaša 1.881,16 EUR in predstavlja izplačano zadnjo bruto plačo delavca. V kolikor delavec ni delal cel mesec december, se mu izplača sorazmerni del.


Kaj vsebuje zadnja plača?

Zadnja plača je plača preteklega meseca torej meseca novembra 2020. Upošteva se plača, ki je sestavljena iz osnovne plače, dodatkov za delovno uspešnost, dodatkov na delovno dobo, dodatkov za poslovno uspešnost in vse, kar določajo posamezne kolektivne pogodbe dejavnosti ali pogodba o zaposlitvi.


Izračun sorazmernega zneska kriznega dodatka?

Delavec je upravičen do celotnega kriznega dodatka, če je delal cel mesec za polni delovni čas, tako kot predvideva delovni koledar delodajalca. Delavcu tudi pripada dodatek za prazničen ali drug dela prost dan, določen z zakonom, če bi na ta dan dejansko delal.

Za dneve, ko je delavec odsoten z dela zaradi začasnega čakanja na delo, izrabe letnega dopusta ali zaradi drugih upravičenih odsotnosti se krizni dodatek ne izplača.


Prav tako je tisti, ki dela za polovični delovni čas, upravičen do sorazmernega dela dodatka. Slednje ne velja za tiste delavce, ki delajo krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja. Ti so upravičeni do celotnega dodatka.


67. člen ZDR-1

(krajši delovni čas v posebnih primerih)

(1) Delavec, ki dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu, ima pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delal polni delovni čas.

(2) Delavec iz prejšnjega odstavka, ki dela krajši delovni čas, ima pravico do plačila za delo po dejanski delovni obveznosti ter druge pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, kot delavec, ki dela polni delovni čas, če s tem zakonom ni drugače določeno.


Delodajalec ima možnost, da izplačani znesek delavcem dobi povrnjen. Preko portala eDavki predloži izjavo v elektronski obliki, s katero izjavlja, da je zaposlenemu izplačal krizni dodatek. Rok za oddajo vloge je do konca februarja 2021. FURS bo upravičencem povrnil krizni dodatek najpozneje do 20. marca 2021.


476 views0 comments

Comments


bottom of page