top of page
 • clemente-rogelja

Pomoč v kritju fiksnih stroškov - PKP 6


Podjetje ali samostojni podjetnik, kateremu bodo prihodki od prodaje v zadnjem četrtletju 2020 upadli vsaj za 30 % glede na enako obdobje leta 2019, so upravičeni do delnega povračila nekritih fiksnih stroškov.


Podjetje ali podjetnik, ki na podlagi Odloka vlade ne sme opravljati dejavnosti, ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, bo za mesec oktober, november in december ocenil za koliko so mu upadli prihodki, glede na isto obdobje preteklega leta. V kolikor oceni, da so mu na primer prihodki upadli za več kot 70 %, je upravičen do:


· 1,2 % letnih prihodkov od prodaje mesečno za oktober, november in december,


· oziroma 3,6 % letnih prihodkov od prodaje za leto 2019, za celotno referenčno obdobje 2020.Vendar ne več kot 1000,00 mesečno na zaposlenega za nedoločen čas ali na samozaposlenega, družbenika, delničarja, ustanovitelja zadruge ali zavoda in hkrati ne več, kot 90 % neto izgube v obdobju oktober, november in december 2020.V primeru padca prometa med 30 % in 70 % pa je pomoč določena v 0,6 % od lanskih prihodkov mesečno oziroma 1,8 % od lanskega prometa, za celotno referenčno obdobje 2020.
Vas zanima več o tej temi! Pišite na tanja.muzic@cr-go.si 

Obrazložitev:


Pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov

Vloga bo dostopna zgolj na eDavkih in to predvidoma od 17.12.2020 dalje. Rok za oddajo vloge je 31.12.2020. FURS bo nakazal pomoč do 20.1.2021.


Kdo bo upravičenec do pomoči?


Pravna ali fizična oseba, ki je bila registrirana za opravljanje gospodarske dejavnosti najkasneje do 1. septembra 2020 in ima na dan uveljavitve ZIUOPDVE (28.11.2020):

 • vsaj enega zaposlenega,

 • samozaposlenega, ki je na ta dan vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 15. člena ZPIZ-2,

 • gospodarska družba družbenika ali delničarja oziroma zadruga ali zavod ustanovitelja, ki je poslovodna oseba in je na ta dan vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 16. člena ZPIZ-2.


Do pomoči niso upravičeni neposredni ali posredni proračunski uporabniki, če je bil delež prihodkov iz javnih virov v letu 2019 višji od 70%, delodajalci, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost in imajo na dan oddaje vloge več kot 10 zaposlenih, tuja diplomatska predstavništva, konzulati, mednarodne organizacije in njihova predstavništva ter institucije, organi ali agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.


Upravičenec do pomoči tudi ni podjetje, ki je bilo na dan 31.12.2019 v težavah, skladno opredelitvijo v 18. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014.


Upravičenec mora tudi zagotavljati, da se nekriti fiksni stroški ne krijejo iz drugih virov, kot so zavarovanja, začasni ukrepi pomoči ali podpora iz drugih virov.


Kakšni so pogoji za dodelitev pomoči?


 • Da ne more opravljati svoje dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu zaradi posledic epidemije COVID-19,

 • da bodo prihodki od prodaje v zadnjem četrtletju 2020 upadli vsaj za 30% glede na enako obdobje leta 2019.


Pomoč se lahko dodeli za upravičeno obdobje, ki je obdobje od 1. oktobra 2020 do 31 decembra 2020.


Kakšna je višina pomoči?


Če je bil upravičenec ustanovljen do vključno 1. oktobra 2019, potem:

 • tistim, ki jim bodo v zadnjem četrtletju prihodki od prodaje upadli od 30% do vključno 70% pripada 0,6% letnih prihodkov od prodaje za leto 2019 na mesec v upravičenem obdobju oziroma 1,8% letnih prihodkov od prodaje za leto 2019.

 • tistim, ki jim bodo v zadnjem četrtletju prihodki upadli za več kot 70% pripada 1,2% letnih prihodkov od prodaje za leto 2019 na mesec v upravičenem obdobju oziroma 3,6% letnih prihodkov od prodaje za leto 2019.


Če je bil upravičenec ustanovljen po 1. oktobru 2019, se pri izračunu upada prihodkov od prodaje kot pri izračunu višine pomoči namesto letnih prihodkov od prodaje za leto 2019 upoštevajo prihodki od prodaje od njegove registracije do vključno 1. septembra 2020, preračunani na enako obračunsko obdobje.


Ali je predvidena kakšna omejitev višine pomoči?


Višina pomoči ne sme biti višja od:

 • 1.000,00 EUR mesečno na zaposlenega za nedoločen čas ali na samozaposlenega oziroma družbenika, delničarja ali ustanovitelja zadruge ali zavoda, če so zavarovani na podlagi 15. ali 16. člena ZPIZ-2 (največ 3.000,00 EUR na takšno osebo za celotno četrtletje),

 • 70% neto izgube (AOP 187) v upravičenem obdobju, če je upravičenec srednje ali veliko podjetje oziroma ,

 • 90% neto izgube (AOP 187) v upravičenem obdobju, če je upravičenec mikro ali malo podjetje,

 • 800.000 EUR skupaj z drugimi prejetimi pomočmi, če je bil upravičenec registriran od 1. oktobra 2019 do 1. septembra 2020 oziroma 3.000.000 EUR, če je bil upravičenec registriran do 1. oktobra 2019. Podrobnejše informacije so v ZIUOPDVE.

Velikost upravičenca se določa skladno s Prilogo 1 Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014.


Kdaj in kako uveljavljam pomoč?


Vloga bo dostopna zgolj na eDavkih in to predvidoma od 17. 12. 2020 dalje. Rok za oddajo vloge je 31. 12. 2020.


Kdaj bo nakazana pomoč?


Finančna uprava RS bo nakazala pomoč do 20. 1. 2021 in to v enkratnem znesku za tisto obdobje (od oktobra do decembra), za katerega bo upravičenec uveljavljal pomoč.


Kaj sledi, če zavezanec naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za dodelitev pomoči?


Upravičenec, ki je uveljavil in prejel pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov, in naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev ali je zahteval previsok znesek pomoči, o tem obvesti FURS najpozneje do roka za predložitev letnega obračuna DDPO oz. DohDej (do 31.3.20201) in vrne znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe.


Odnosi z javnostmi

Finančna uprava RS


132 views0 comments

Comments


bottom of page