top of page

VODENJE POSLOVNIH KNJIG

Računovodske storitve in svetovanje na področju računovodstva opravljamo za pravne osebe (d.o.o., d.n.o, društva….), kakor tudi za samostojne podjetnike in druge zasebnike (notarje, odvetnike, zdravnike…).

 

 • vodenje temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige)

 • vodenje analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev

 • vodenje analitičnih evidenc prihodkov, odhodkov

 • vodenje evidence osnovnih sredstev z obračuni amortizacije

 • obračun plač, vključno z evidencami v zvezi s plačami in poročanjem FURS-u in ZPIZ-u

 • obračun drugih prejemkov fizičnih oseb (podjemne pogodbe, avtorski honorarji….)

 • obračun davka na dodano vrednost

 • izdelava računovodskih izkazov (IPI, BS, IGK, IDT)

 • izdelava davčnih obračunov

 • računovodske analize poslovanja, periodična računovodska poročila po želji uporabnika

 • sprotna kontrola poslovanja in opozarjanje na morebitne nepravilnosti

 • poročanje Banki Slovenije

 • opravljanje elektronskega plačilnega prometa

 • druge računovodske in svetovalne storitve

DAVČNO SVETOVANJE

Poslovanje vsakega podjetja je tesno povezano z davki, zato je davčno svetovanje za skrbno načrtovano in nadzorovano davčno politiko posameznega podjetja eden od ključev do uspeha.

V okviru davčnega svetovanja vam ponujamo:

 • spremljanje davčnih predpisov in individualno davčno svetovanje z namenom doseganja najugodnejših in zakonitih rešitev

 • davčno načrtovanje

 • svetovanje s področja davka od dohodka pravnih oseb, dohodnine, davka na dodano vrednost, davčnega postopka, premoženjskih davkov, trošarin…

 • svetovanje pri obdavčitvi prejemkov fizičnih oseb (avtorski honorarji, podjemne pogodbe, najemnine…)

 • izvajanje preventivnih davčnih pregledov

POSLOVNO IN FINANČNO SVETOVANJE

Poleg popolne ponudbe računovodskih storitev in davčnega svetovanja strankam nudimo tudi celovito poslovno in finančno svetovanje, ki obsega zlasti:


 • svetovanje za izboljšavo poslovne situacije podjetja

 • finančno planiranje (izdelava finančnih načrtov) in finančno analiziranje (izdelava finančne slike podjetja)

 • priprava finančne dokumentacije za pridobitev posojil

 • priprava finančne dokumentacije za pridobitev sredstev na razpisih

 • priprava kompenzacij, asignacij…

 • drugo poslovno in finančno svetovanje…

KADROVSKO SVETOVANJE

 • Vodenje ustreznih kadrovskih evidenc

 • Komuniciranje z institucijami, povezanimi s področjem delovnih razmerij (ZZZS - ZPIZ)

 • Ustrezna poročanja državnim organom

 • Vse postopke v zvezi z zaposlovanjem delavcev

 • Izdelava sklepov aktov v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi

 • Izdelava aktov v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi

 • Mesečni obračun plač

 • Zaposlovanje tujcev

 • Letna poročila državnim organom o obračunanih in izplačanih osebnih dohodkih

ADMINISTRATIVNE STORITVE

 • Izstavljanje računov v vašem imenu

 • Sestavljanje IOP obrazcev in opominov v vašem imenu

 • Pisanje dopisov v vašem imenu

 • Obračun potnih nalogov

bottom of page