VODENJE POSLOVNIH KNJIG

Računovodske storitve in svetovanje na področju računovodstva opravljamo za pravne osebe (d.o.o., d.n.o, društva….), kakor tudi za samostojne podjetnike in druge zasebnike (notarje, odvetnike, zdravnike…).

 

 • vodenje temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige)

 • vodenje analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev

 • vodenje analitičnih evidenc prihodkov, odhodkov

 • vodenje evidence osnovnih sredstev z obračuni amortizacije

 • obračun plač, vključno z evidencami v zvezi s plačami in poročanjem FURS-u in ZPIZ-u

 • obračun drugih prejemkov fizičnih oseb (podjemne pogodbe, avtorski honorarji….)

 • obračun davka na dodano vrednost

 • izdelava računovodskih izkazov (IPI, BS, IGK, IDT)

 • izdelava davčnih obračunov

 • računovodske analize poslovanja, periodična računovodska poročila po želji uporabnika

 • sprotna kontrola poslovanja in opozarjanje na morebitne nepravilnosti

 • poročanje Banki Slovenije

 • opravljanje elektronskega plačilnega prometa

 • druge računovodske in svetovalne storitve

DAVČNO SVETOVANJE

Poslovanje vsakega podjetja je tesno povezano z davki, zato je davčno svetovanje za skrbno načrtovano in nadzorovano davčno politiko posameznega podjetja eden od ključev do uspeha.

V okviru davčnega svetovanja vam ponujamo:

 • spremljanje davčnih predpisov in individualno davčno svetovanje z namenom doseganja najugodnejših in zakonitih rešitev

 • davčno načrtovanje

 • svetovanje s področja davka od dohodka pravnih oseb, dohodnine, davka na dodano vrednost, davčnega postopka, premoženjskih davkov, trošarin…

 • svetovanje pri obdavčitvi prejemkov fizičnih oseb (avtorski honorarji, podjemne pogodbe, najemnine…)

 • izvajanje preventivnih davčnih pregledov

POSLOVNO IN FINANČNO SVETOVANJE

Poleg popolne ponudbe računovodskih storitev in davčnega svetovanja strankam nudimo tudi celovito poslovno in finančno svetovanje, ki obsega zlasti:


 • svetovanje za izboljšavo poslovne situacije podjetja

 • finančno planiranje (izdelava finančnih načrtov) in finančno analiziranje (izdelava finančne slike podjetja)

 • priprava finančne dokumentacije za pridobitev posojil

 • priprava finančne dokumentacije za pridobitev sredstev na razpisih

 • priprava kompenzacij, asignacij…

 • drugo poslovno in finančno svetovanje…

KADROVSKO SVETOVANJE

 • Vodenje ustreznih kadrovskih evidenc

 • Komuniciranje z institucijami, povezanimi s področjem delovnih razmerij (ZZZS - ZPIZ)

 • Ustrezna poročanja državnim organom

 • Vse postopke v zvezi z zaposlovanjem delavcev

 • Izdelava sklepov aktov v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi

 • Izdelava aktov v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi

 • Mesečni obračun plač

 • Zaposlovanje tujcev

 • Letna poročila državnim organom o obračunanih in izplačanih osebnih dohodkih

ADMINISTRATIVNE STORITVE

 • Izstavljanje računov v vašem imenu

 • Sestavljanje IOP obrazcev in opominov v vašem imenu

 • Pisanje dopisov v vašem imenu

 • Obračun potnih nalogov