top of page
  • clemente-rogelja

Pomoč v obliki povračila regresa za letni dopust
Interventni zakon za pomoč gospodarstvu in turizmu (Zakon o interventnih ukrepih z apomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 - ZIUPGT). je ponudil vrsto pomoči, ki jo do sedaj v času epidemije COVID še nismo imeli (Uradni list 112/2021 z dne 13.7.2021) - pomoč v obliki kritja izplačanega regresa za letni dopust leta 2021.


Določeni poslovni subjekti in kmetijska gospodinjstva imajo namreč možnost pridobitve povračila izplačanega regresa za letni dopust za zaposlene.
Kdo je upravičen do pomoči?


  1. Do pomoči so upravičene pravne in fizične osebe, ki so bile vpisane v Poslovni register Slovenije dne 31. maja 2021.

  2. Drugi pogoj je ustrezna registracija glavne dejavnosti v registru Slovenije. 27. člen ZIUPGT pravi, da so do pomoči upravičene naslednje dejavnosti poslovnih subjektov:3. Tretji pogoj je ustrezen padec prihodkov iz poslovanja v letu 2021 v primerjavi z leti 2020 in 2021:


Prihodki iz poslovanja upravičenca bodo v letu 2021 zaradi posledic epidemije upadli za več kot 20 % glede na leto 2019 oziroma 2020. V primeru, da upravičenec ni posloval celo leto 2019, 2020 ali 2021, se za primerjavo med leti uporablja primerjava povprečnih mesečnih prihodkov.


Upad prihodka se v primerih, ko upravičenec ne posluje celo leto izračunava s pomočjo ugotavljanja povprečnih mesečnih prihodkov.

Prihodke se lahko ugotavlja tudi glede na povprečno število zaposlenih ali glede na vrednosti osnovnih sredstev brez zemljišč, če je tak način upoštevanja prihodkov od prodaje za upravičenca ugodnejši.


4. Podjetje ni v težavah (Uredba 651/2014).


5. Upravičenec ima vsaj enega zaposlenega, ki je bil na dan uveljavitve zakona vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 14. člena ZPIZ-2.

Kolikšna je višina pomoči? Pomoč se izplača v višini 1.024,24 € na zaposlenega, če ima zaposleni pravico do regresa v celotnem delu. V primeru, da ima zaposleni pravico do sorazmernega dela regresa, se tudi pomoč izplača v sorazmernem znesku. Pomembno je, da je delodajalec pri izplačilu regresa za letni dopust upošteval vsa pravila, ki mu jih Zakon o delovnih razmerjih nalaga. Do kaj se vlaga zahtevek za izplačilo pomoči? Od 1. do 30. septembra 2021. Pomoč bo izplačana v oktobru 2021. Če je upravičenec uveljavljal tovrstno pomoč in kasneje ugotovil, da do nje ni upravičen zaradi:

  • padec prometa je premajhen,

  • delavcu je bilo prekinjeno delovno razmerje in višina izplačanega regresa za letni dopust ni pravilna ali

  • regres ni bil izplačan v zakonskih rokih ipd.....

o tem obvesti Finančni urad do roka za predložitev davčnega obračuna za leto 2021 in po izdani odločbi vrne prejeta sredstva brez obresti.52 views0 comments

Opmerkingen


bottom of page