top of page
  • clemente-rogelja

Subvencija minimalne plačePKP 8 je med drugim uvedel tudi ukrep subvencioniranja minimalne plače. Najvišji možni znesek je 50 EUR. Kakšne zneske si lahko delodajalci od tega obetajo, kakšne so omejitve in ali je vredno, pa v spodnjem prispevku.


Delodajalec v zasebnem sektorju, torej delodajalec, ki ni neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije in občinskih proračunov je upravičen do subvencije minimalne plače. Za zaposlene v programu javnih del ta ukrep ne velja.


Sorazmernost pri subvenciji


Zakonodajalec je postavil pogoj upravičenosti do subvencije sorazmerno delovnemu času opravljenega rednega dela delavca. Spodaj naštevamo vse značilnosti načela sorazmernosti v tem primeru:

  • Osnovna plača delavca mora biti nižja ali enaka višini minimalne plače za leto 2021, ki znaša 1.024,24 EUR.

  • Subvencija pripada le za čas rednega dela skupaj z odmori med delom.

  • V primeru ukrepa skrajšanega delovnega časa, se subvencija sorazmerno zmanjša dejansko opravljenim uram rednega dela.

  • V primeru ukrepa čakanja na delo subvencija ne pripada.

  • V primeru zaposlitve delavca za krajši delovni čas se subvencija sorazmerno zniža.

  • Za čas, ko delavec prejema nadomestilo plače, se subvencija ne izplača.

  • Za opravljene ure dela preko rednega delovnega časa se subvencija ne izplača.

  • Za čas praznika se subvencija izplača le v primeru, če bi delavec na ta dan običajno delal - delovni koledar delodajalca.


Za lažje razumevanje vseh teh pravil navajamo primer:Delavec je v mesecu februarju delal 10 delovnih dni, opravil je 15 nadur, 5 dni je bil na dopustu, 5 dni pa na bolniški. Delodajalec v mesecu februarju koristi ukrep skrajšanega delovnega časa, ko delavec namesto običajnih 8 ur na dan dela 4 ure. Kolikšna je višina subvencije?1. Fond ur za mesec februar 2021 je 160 ur.
2. Rednih ur v mesecu februarju: 10 dni x 4 ure = 40 ur
3. Nadomestilo plače: 5 dni bolniške x 4 ure plus 4 dni dopust x 4 ure = 40 ur
4. Čakanje na delo v ukrepu skrajšanega delovnega časa: 20 dni x 4 ure = 80 ur
5. Nadurno delo: 15 ur

OP: Odebeljeni elementi se vštevajo v subvencijo

IZRAČUN SUBVENCIJE: 50 EUR X  40 ur rednega dela / 160 fond ur = 12,50 EUR

Višina subvencije za mesec februar je torej 12,50 EUR. Razlika v bruto znesku med lanskoletno in letošnjo minimalno plačo je 83,66 EUR, Če k temu znesku dodamo še prispevke na bruto osebni dohodek, je višji strošek delodajalca zaradi spremembe minimalne plače 97,12 EUR.


Delodajalec z ukrepom države pridobi le 12,87 % subvencije glede na višji strošek plače.


Česa delodajalec ne sme, v kolikor koristi ta ukrep


a) V letu 2021 in za leto 2021 ne sme izplačati dobička, nakupiti lastne delnice ali deleže, izplačati nagrade poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu.


b) V času prejemanja subvencije in še tri mesece za tem ne sme odpustiti delavca ali skupine delavcev zaradi poslovnega razloga (redna odpoved), za katere se je subvencija koristila.


Način uveljavljanja subvencije


Subvencijo se bo mesečno uveljavljalo preko oddane izjave na portal eDavki, ki ta trenutek še ni na voljo. Naj bi bila na voljo do 20. marca. Ukrep velja za obračunane plače za mesec januar do junij 2021.


Podatki, ki jih bomo potrebovali za pravilno oddano vlogo so:

115 views0 comments

Comments


bottom of page