top of page
  • clemente-rogelja

Poslovna uspešnost 2021
Podjetja, ki uspešno zaključujejo poslovno leto, lahko del plače izplačajo kot poslovno uspešnost. Ob upoštevanju določenih pogojev je ta tudi davčno ugodneje obravnavana.


Poslovna uspešnost se praviloma presoja po doseganju načrtovanih ciljev, ki so določeni v planih podjetja. To so lahko načrtovana prodaja, proizvodnja, obseg opravljenih storitev, zmanjševanje stroškov in podobno. Izplačuje pa se na podlagi sprejetih meril, ki so določena ali v kolektivnih pogodbah ali splošnih aktih podjetja, saj že Zakon o delovnih razmerjih pravi, da je plača sestavljena iz osnovne plače in dela plače za poslovno uspešnost, če je ta dogovorjena z kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.


Kdaj pa je izplačilo poslovne uspešnost ugodneje davčno obravnavana?


Zakon o dohodnini določa, da se del plače za poslovno uspešnost ne všteva v davčno osnovo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

  • Del poslovne uspešnosti je plačan enkrat letno.

  • Pravica do izplačila je določena v splošnih aktih delodajalca, s katerimi so delavci vnaprej seznanjeni in imajo hkrati vsi pravico do izplačila (pogoji morajo biti določeni enotno za vse delavce) ali

  • Pravica do izplačila je opredeljena v kolektivnih pogodbah, v katerih so določena merila za pridobitev pravice do tega izplačila.

Del plače za poslovno uspešnost, ki se ne všteva v davčno osnovo je po sedanji zakonodaji enak 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Splošni akt delodajalca ali kolektivna pogodba imata normativni učinek, kar pomeni, da na pogodbo o zaposlitvi učinkujeta neposredno in prisilno pravno. Splošni akt je enostransko sprejet, kolektivna pogodba pa običajno v soglasju med delodajalcem in delavci oziroma njihovih združenj.


Učinek ugodnejše davčne obravnave naj bi bil v višjem neto prejemku zaposlenega, saj omogoča izvzem akontacije dohodnine pod določenimi pogoji.


Splošni akt


V splošnem aktu mora delodajalec določiti merila za pridobitev pravic enotno za vse delavce enako, a ni nujno, da jih vsi izpolnjujejo. Tisti, ki jih ne, niso upravičeni do izplačila dela plače za poslovno uspešnost. Merila, določena v njem, veljajo za vse zaposlene, tudi za poslovodjo, vodilne delavce ali prokuriste, če so v delovnem razmerju na podlagi pogodbe o zaposlitvi in so vključeni v organiziran delovni proces delodajalca ter v njem za plačilo, osebno in nepretrgoma opravljajo delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca. Delodajalec mora pred sprejemom splošnega akta delavce seznaniti na način, ko to po navadi stori (po pošti, oglasna deska, elektronska pošta…). V kolikor je v podjetju svet delavcev ali delavski zaupnik, jim mora delodajalec predlog splošnega akta posredovati, sprejeti njihove pripombe, se do njih opredeliti, upoštevati pa mu jih ni potrebno.


Kolektivna pogodba


V kolikor je v podjetju organiziran reprezentativni sindikat, mora delodajalec pravice delavcev urejati s kolektivno pogodbo, kar pomeni, da pravila soglasno sprejmeta obe strani s svojim podpisom. Kolektivna pogodba tako lahko določa merila za izplačilo poslovne uspešnosti, lahko pa tudi pooblašča delodajalce, da sami urejajo to področje.Prispevki za socialno varnost


Prispevki za socialno varnost delodajalca in delavca se obračunajo in plačajo od celotnega dela plače za poslovno uspešnost. Za potrebe poročanja o izplačilih dela plače za poslovno uspešnost sta določena dva REK-1 obrazca:

  • 1151- del plače za poslovno uspešnost nad zneskom določenim v 44. členu ZDoh-2 in

  • 1152- del plače za poslovno uspešnost v znesku, ki se ne všteva v davčno osnovo.

Delodajalec lahko izplača del plače za poslovno uspešnost večkrat letno, vendar se bo davčno ugodno obravnavalo samo eno izplačilo. Vsem upravičencem mora biti hkrati izplačano. Izplačano mora biti v denarju.


Kaj pa direktorji, poslovodje?


Tudi v letošnjem letu obstaja omejitev izplačil poslovodnim osebam. Če je v letu 2021 ali če bo za leto 2021 prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu ali dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, se prejeta sredstva za· ukrep čakanja na delo od februarja do junija 2021 (za januar 2021 je veljal pogoj izplačila v letu in za leto 2020),

· ukrep skrajšanega delovnega časa za januar – september 2021,

· subvencija minimalne plače za januar – junij 2021 in

· kritje razlike plačila prispevkov za socialno varnost med minimalno plačo in najnižjo zavarovalno osnovo od julija do decembra 2021


vračajo.207 views0 comments

Comments


bottom of page